پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شرح وظايف
پیام روز
بازدید روز : 37280
بازدید کل : 3277519
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1400 ساعت 11:7
نظرسنجی
سايت حاضر را چگونه مي بينيد؟
شرح وظايف

عنوان پست مدير كل

1- ايجاد هماهنگي بين كليه واحدهاي اجرايي در سطح استان

2- نظارت بر اجراي كليه طرحهاي تملك سرمايه اي ( استاني و ملي ) و اقتصادي و اجتماعي

3- پيروزي و اعمال سياستهاي كلي سازمان جنگلها و مراتع در جهت حفاظت و نگهداري و بالا بردن ارزش كمي و كيفي جنگلها و مراتع استان

4- ايجاد حسن تفاهم و جلب همكاري مقامات استانداري و قضايي استان در جهت اعمال هر چه بهتر و مقررات قانوني در منطقه

5- اعمال  مديريت منسجم در جهت يكپارچگي كليه بخشهاي منابع طبيعي به منظور حداكثر استفاده از پتانسيلهاي موجود

6- اعمال مديريت در جهت بكارگيري و استفاده از امكانات ساير ارگانها و نهادهاي استان

7- نظارت بر تهيه و اجراي برنامه هاي ترويجي و آموزشي به منظور شناساندن اهميت منابع طبيعي و حفاظت آنها

8- نظارت بر اجري صحيح  مقررات  و قوانين  و آئين  نامه ها در  بخش منابع طبيعي و  شركت در  كمسيونهاي مواد 33-32-31 لايحه قانوني

نحوه واگذاري و احيا اراضي

9- نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه برنامه اي با توجه به پتانسيل و توان اجرايي منطقه

10- مطالعه و بررسي گزارش ها و اظهار نظر ها دربخش  منابع طبيعي و انتخاب و بكار گيري بهترين آنها

11- مطالعه و بررسي جهت ارائه طرح ها و پروژه هاي نوين در بخش منابع طبيعي

12- استفاده از همه نيروها و پيسنل اداره كل به تناسب قدرت اجرايي و توان كاري  و خصوصيات اخلاقي آنها

13- همكاري با سازمان جهاد كشاورزي استان در كل مسائ منابع طبيعي به منظور حمايت و سرويس رساني و اخذ كمك در همه زمينه ها

14- ارزشيابي عملكرد و پروژه هاي مصوب و نيز عملكرد نيروها در طول سال

15- تهيه گزارشات از عملكرد طرحها و پروژه هاي عمراني و ارسال آنها براي مقامات مافوق

16- انجام ساير امور اداري طبق دستور مقام مافوق

شرح وظايف معاون برنامه ريزي و پشتيباني :

1- تشخيص و تعهد اسناد مالي اداره كل

2- نظارت بر مسائل مالي با توجه به قوانين

3- نظارت و ارائه براي امورات اداري شامل جذب ، استخدام ، بازنشستگي ، مرخصي ، گزارش كار و غيره در ارتباط با پرسنل

4- تأييدنهايي احكام پرسنلي ، نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در خصوص پرسنل

5- نظارت و هماهنگي امورات پشتيباني و خدماتي اداره كل با ساير واحدها

6- پيگيري امور وربوط به بودجه ريزي

7- پيگيري موافقتنامه هاي استاني شامل تملك سرمايه و هزينه اي

8- پيگيري تسهيلات بانكي مربوط به پروژه هاي منابع طبيعي و بيمه طرحها

9- نظارت و پيگيري جذب درآمدهاي قانوني

10- نظارت بر تخصيص اعتبارات به واحدهاي تابعه

11- مسؤليت كميسيون معاملات و خسارت در اداره كل

12- بررسي و پيگيري مشكلات اداري و مالي و طرحهاي واحدهاي ستادي و شهرستان  

13- تهيه گزارشات مالي ، اداري ،  آماري ، و عملكرد اداره كل

14- پيگيري طرحهاي تهيه شده توسط دفاتر فني و تأمين اعتبار براساس قوانين بودجه

15- ابلاغ دستور العملهاي قانون بودجه به واحدها

16- نظارت و ارزشيابي عملكرد بر اساس برنامه هاي مصوب

17- شركت در كمسيونها شوراس اداري و اموراتي كه ارجاع مي گردد

18- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

 

شرح وظايف رئيس اداره واگذاري و مميزي اراضي

1- برنامه ريزي و نظارت بر اجراي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع شامل شناسايي و تشخيص نقشه ، انتشار آگهي ، اخذ سند مالكيت و مكانيزاسيون

2- مطالعه و بررسي قوانين و بخشنامه هاي موجود در خصوص تعيين تكليف اراضي اختلافي ، اصلاح و بازنگري سوابق سنواتي

3- بررسي و نظارت بر آراء صادره از هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي ، اصلاح و بازنگري سوابق سنواتي

4- برنامه ريزي و پيگيري لازم به منظور شناسايي استعداد اراضي تكميل پرونده و ارجاع به كميسيونهاي مربوطه

5- مطالعه و بررسي و نظارت بر صدور استعلامات توسط ادارات منابع طبيعي تابعه

6- مطالعه و بررسي اثرات اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي واگذاري اراضي در اجراي مواد 31 و 32

7- آموزش پرسنل به منظور رفع مشكلات اجرايي طرحها و پرونده هاي امور اراضي

8- برنامه ريزي و پيگيري لازم به منظور انعقاد قرارداد اجاره طرحها ، واريز وجوه مورد اجاره و انتقال قطعي اسناد اراضي مورد واگذاري با توجه به دستورالعملهاي موجود

9- مطالعه و بررسي قوانين موجود و درخواستهاي متقاضيان واگذاري زمين و وضعيت حقوقي و ثبتي اراضي مورد درخواست و تكميل پرونده

10- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق


شرح وظايف كارشناس مسؤل بهره برداري 

1- بررسي و مطالعه كليه امور مربوط به بهره برداي بخشهاي مختلف و منابع توليدي ( قطع و تبديل ، خروج و انتقال فراودرده ها )

2- ارائه نظريات در رابطه با مناب ترين وسايل و ابزار كار بهره برداري و نحوه به كارگيري آنها

3- بررسي و تحقيق و نظارت در كاربرد ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده در امر بهره برداري ( قطع ، تبديل ، خروج و حمل و نقل )

4- شناسايي بهترين شيوه هاي بهره برداري با بهره گيري از شيوه هاي رايج در ساير كشورها

5- بررسي و نظارت در امر شبكه بندي راههاي جنگلي تعبيه شده و در دست اجرا

6- شناسايي بهترين روش استحصال فراورده هابا توجه به امكانات و عوامل موجود 

7- بررسي و مطالعه درجه بندي فراورده هاي جنگلي و آموزش به منظور دسته بندي صحيح فراورده ها 

8- بررسي و مطالعه و ارائه طرح جهت اقتصادي ترين روش قطع و تبديل و خروج در راستاي بهبود كيفيت و كاهش ضايعات و خسارت بر عرصهو عناصر جنگلي

9- همكاري با كارشناس مسؤل برنامه ريزي در مورد بررسي و تهيه طرحها

10- تهيه و تنظيم و تحليل گزارشات كارشناس و ارائه طرحهاي لازم و انجام ساير امور مرتبط با وظايف فوق جهت امور بهره برداري

11- همكاري بت ساير كارشناسان دفاتر ستادي جهت هماهنگي امور بهره برداري

12- بررسي و رسيدگي به امور معادن و نظارت لازم بر آن در خصوص اكتشاف و بهره برداري از معادن واقع در عرصه هاي ملي

13- نظارت بر امر درجه بندي فراورده هاي جنگلي و مرتعي و آموزشهاي لازم و بررسي اقتصادي ترين شيوه هاي كاهش تخريب چوب آلات

14- نظارت بر چگونگي وصول عوايد دولت از مجريان طرحهاي جنگلداري و خارج از آن و درآمدهاي وصولي محصولات فرعي و معادن

15- همكاري در تشكيل شركت تعاوني جنگل نشينان و هدايت آنها در اجراي بهينه طرحهاي جنگلداري

16- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

 

 شرح وظايف كارشناس مسؤل حقوقي 

1- مطالعه و تحقيق در خصوص قوانين و مقررات منابع طبيعي

2- برنامه ريز و نظارت بر وظايف ساير كارشناسان حقوقي اعم از اداره كل و شهرستانها

3- طرح دعوي و شكايت و دفاع و تنظيم لايحه

4- تعقيب و پيگيري دعاوي و شركت در جلسات دادرسي و قرارهاي كارشناس و معاينه محل

5- پيگيري اجراي احكام  صادره در مراجع مختلف قضايي ، ديوان عدالت اداري و مراجع حل اختلاف 

6- اعلام نظر و ارائه مشاور به مديريت و ادارات مختلف ستادي و شهرستانها از طريق شركت در كميسيونهاي مختلف

 و شوراها و اضهار نظر حقوقي در مسائل ذيربط

7- آموزش قوانين و مقررات مربوط به كارشناسان حقوقي و ساير همكاران

8- همكاري با گروههاي بازرسي و ساير واحدهاي اداره كل

9- پاسخگويي به شكايات

10- انجام ساير امور طبق دستور مافوق

 

 شرح وظايف كارشناس مسؤل طرح و برنامه 

1- كمك و تشريع مساعي در انجام امور محوطه به ماون برنامه ريزي و پشتيباني اداره كل

2- نظارت بر حسن اجراي كليه امور مربوط به طرح و برنامه ريزي بودجه اداره كل

3- مطالعه ، تحقيق و بررسي و تعيين و پيشنهاد و اولويت اجراي برنامه ها و طرح ها و پروژه هاي مرتبط اداره كل طبق وظايف مصوب

4- مطالعه و بررسي امور مربوط به بودجه بندي و بودجه ريزي طرحها و برنامه ها و تطابق آن با بودجه هاي برنامه اي و صدور دستورالعملهاي

 لازم و ضروري در مورد تنظيم بودجه اداره كل

5- تهيه  و تنظيم  و ارسال پيش  نويس  موافقت  نامه طرحهاي در دست تهيه و اجراي سازمان  مديريت و  برنامه  ريزي استان جهت مبادله

موافقت نامه و پيگيري لازم تا مرحله تصويب

6- مطالعه و بررسي برنامه ها و طرحهاي منابع طبيعي تدوين شده و تكميل شده و تعديل برنامه هاي حال و آتي استاني

7- بررسي و نظارت بر عملكرد اجرايي طرحها و پروژه ها و تطبيق آن با اهداف برنامه و اهداف مندرج در موافقت نامه ساليان و تجزيه و تحليل و مقايسه پيشرفت كار با اهداف پيش بيني شده

8- همكاري و شركت در گردهماييها و جلسات گروههاي برنامه ريزي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت بخش منابع طبيعي استان

9- هدايت و نظارت بر چگونگي اجراي تعهدات درآمدي اداره كل

10- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

 شرح وظايف بازرس

1- مطالعه و تحقيق در مورد برنامه هاي بازرسي مستمر ، دوره اي و يا  موردي براي سنجش ميزان مطابقت ( عمل و عملكرد ) اقدام كنندگان

 و مجريان با توجه به اهداف و برنامه ها و دستورالعملها ، تجزيه و تحليل آنها

2- بازرسي از عملكرد كاركنان و مسؤلين ادارات و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي اجرايي

3- تهيه گزارش نوبه اي در فواصل زماني معين به تشخيص مدير كل

4- مطالعه و تحقيق و انجام در مورد گزارشهاي بازرسي انجام شده بوسيله سازمان بازرس هاي نظارتي و ارائه پاسخهاي لازم

5- كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارشهاي لازم به مقام مافوق

6- شركت در كميسيونهاي مربوطه

7- همكاري با گروههاي بازرسي سازمانهاي نظارتي

8- دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم و بررسي و تحقيق پيرامون صحت و سقم آن و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي

9- پيگيري و اخذ نظرات و پيشنهادات واحدهاي تخصصي اداره كل و ادارات تابعه در ارتباط با شكايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيان

10- انجام ساير امور اداري طبق دستور مقام مافوق

 

 وظايف اداره مميزي اراضي

براساس ماده يكم قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور ، مميزي اراضي عبارت از شناسايي و تشخيص عرصه و اعياتي جنگلها و مراتع ،بيشه هاي طبيعي  و اراضي جنگلي به  منظور تعيين حدود و  ثغور دائمي آنها  از مستثنيات  قانوني  اشخاص بر اساس تبصره 3 ذيل ماده 2 قانون مذكور شامل عرصه و محاوط و تأسيسات و خانه هاي  روستايي و همچنين زمينهاي زراعي و باغهاي واقع در  محدوده اسناد مالكيت جنگلها و مراتع كه تا تاريخ 41/10/27 ، احداث شده اند مي باشد .

اهداف :

1- تعيين تكليف و تفكيك مالكيت و حقوق دولت از مستثنيات اشخاص

2-  تحقيق بخشيدن به اهداف سازمان حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداري صحيح از منابع طبيعي

3- شناسايي ، تشخيص و اعمال حاكميت دولت بر عرصه هاي جنگلي ، مرتعي و بيشه هاي طبيعي

4- ايجاد زمينه مناسب براي جلوگيري از تخريب و تجاوز به اراضي ملي

5- فراهم نمودن زمينه هاي جلب مشاركت و سرمايه گذاري در عرصه هاي منابع ملي

6- دستيابي به آمار دقيق مساحت منابع ملي و مستثنيات در سطح كشور

اهداف اصلي :

1- شناسايي ئو تشخيص عرصه هاي منابع ملي و مستثنيات بر اساس سوابق ثبتي و مستندات قانوني و نقشه بردارياز عرصه هاي مورد شناسايي و تنظيم گزارش تشخيص

2- انتشار آگهي گزارشات تشخيص در روزنامه هاي كثير الانتشار و محلي و الصاق در معابر عمومي براي اطلاع مردم

3- رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به آگهي تشخيص در هيأتهاي تعيين تكليف اراضي و صدور رأي لازم

4- اصلاح سوابق اجرايي سنواتي بر اساس مجوزهاي قانوني صادره توسط هيأتها و مراجع قضايي

5- صدور اسناد مالكيت منابع طبيعي ملي شده و تثبيت حاكميت دولت بر آن

 

شرح وظايف رئيس اداره واگذاري و مميزي اراضي

1- برنامه ريزي و نظارت بر اجراي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع شامل شناسايي و تشخيص نقشه ، انتشار آگهي ، اخذ سند مالكيت و مكانيزاسيون

2- مطالعه و بررسي قوانين و بخشنامه هاي موجود در خصوص تعيين تكليف اراضي اختلافي ، اصلاح و بازنگري سوابق سنواتي

3- بررسي و نظارت بر آراء صادره از هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي ، اصلاح و بازنگري سوابق سنواتي

4- برنامه ريزي و پيگيري لازم به منظور شناسايي استعداد اراضي تكميل پرونده و ارجاع به كميسيونهاي مربوطه

5- مطالعه و بررسي و نظارت بر صدور استعلامات توسط ادارات منابع طبيعي تابعه

6- مطالعه و بررسي اثرات اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي واگذاري اراضي در اجراي مواد 31 و 32

7- آموزش پرسنل به منظور رفع مشكلات اجرايي طرحها و پرونده هاي امور اراضي

8- برنامه ريزي و پيگيري لازم به منظور انعقاد قرارداد اجاره طرحها ، واريز وجوه مورد اجاره و انتقال قطعي اسناد اراضي مورد واگذاري با توجه به دستورالعملهاي موجود

9- مطالعه و بررسي قوانين موجود و درخواستهاي متقاضيان واگذاري زمين و وضعيت حقوقي و ثبتي اراضي مورد درخواست و تكميل پرونده

10- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

 وظايف اداره ترويج و مشاركت مردمي اداره كل منابع طبيعي استان 

1- تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي ترويجي و مشاركت مردمي جهت بهره برداران عرصه هاي منابع طبيعي و اقشار مختلف جامعه خاص منطقه

2- شناسايي  و  جمع بندي  مسائل و  مشكلات  بهره  برداران عرصه هاي منابع طبيعي  و اولويت  بندي  آنها  جهت  تأمين  نيازهاي ترويجي آموزشي و مشاركتي

3- برقراري ارتباط مستمر با مؤسسات تحقيقاتي و مراكز علمي و دانشگاهي داخل كشور به منظور پيشبرد برنامه هاي ترويجي و مشاركتي

4- برنامه ريزي در جهت اجراي آموزشهاي رسمي ( كار - دانش ) با هماهنگي آموزش و پرورش استان

5- برنامه ريزي  در  جهت  اجراي  امور  آموزشي ترويجي  و مشاركتي رسانه  هاي ارتباط  جمعي در زمينه هاي مختلف مورد نياز بهره برداران عرصه هاي منابع طبيعي استان

6- برنامه ريزي به منظور استفاده از نيروي مردمي در  امور ترويج  و  مشاركتي تحت عنوان  مروجين افتخاري  در مناطق  روستايي و عشايري استان

7- برگزاري و شركت در نمايشگاههاي آموزشي و ترويجي به مناسبتهاي مختلف

8- برنامه ريزي در جهت اجراي آموزش بهره برداران منابع طبيعي به منظور ارتقاء سطح دانش بينش و مهارتهاي فني و حرفه اي استان

9- نياز سنجي و پيگيري تهيه و تدارك مواد كمك آموزشي در سطح استان

10- برگزاري گردهمايي ها و همايش علمي ، فني و تخصصي در امور ترويج و مشاركت مردميمنابع طبيعي با هماهنگي دفاتز ستادي ذيربط

11- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي فرهنگي ، هنري و بازدهي ترويجي و آموزشي جهت بهره برداران و ساير اقشار جامعه در سطح استان

12- تهيه و پيشنهاد بودجه برنامه هاي ترويجي و مشاركت مردمي

13- شركت در تهيه و اجراي طرحهاي مختلف منابع طبيعي از لحاظ بررسي مسائل آموزشي ترويجي ذيربط

14- نظارت و ارزشيابي در اجراي طرحهاي مختلف ترويجي و مشاركت مردم در سطح شهرستانهاي استان

15- برنامه ريزي در احداث قطعات شاهد ترويجي در زمينه منابع طبيعي

16- زمينه سازي به منظور تشكيل تعاوني هاي مختلف منابع طبيعي ، توسعه و كسترش آن در سطح استان

17- پيگيري در امور حمايت و بهره گيري از تسهيلات بانكي در جهت پيشبرد فعاليتهاي مشاركت مردمي و تعاونيهاي مختلف منابع طبيعي در سطح استان

18- پيگيري و انجام ساير وظايف ارجاعي در راستاي اهداف دفتر ترويج و مشاركت مردمي ساززمان

 شرح وظايف رئيس اداره جنگلداري و جنگل كاري

1- راهنمايي ، مطالعه و نظارت بر تهيه طرحهاي جنگلداري ( مديريت منابع جنگلي ) جنگل كاري ، ذخيره گاه هاي جنگلي ، مديريت منابع بذر ، باغ بذر ، نهالستانها ، توليدات نهالهاي جنگل كاري با متدهاي جديد ، طرحهاي پرورشي و طرحهاي جامع چند منظوره

2 - برنامه ريزي در جهت تنظيم بودجه و اعتبارات و برنامه هاي مالي با توجه به سياستهاي سازمان و همكاري در تنظيم موافقت نامه ها با سازمان مديريت و برنامه ريزي

3- مطالعه و بررسي و برنامه ريزي  به منظور كاهش هزينه خسارتهاي اكولوژيكي و زيست محيطي و مديريت پايدار مراتع( جنگلها و ... )

4- مطالعه و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تحول شيوه  هاي مدون  در جنگل  كاري مدرن و تكنيكهاي جديد توليدات و دستيابي به بهترين روش و زمان اعمال آنها در مطالعات و اجراي طرحها در حوزه مسؤليت

5- مطالعه و بررسي و برنامه ريزي برگزاري سمينارهاي فني و آموزشي و كلاسه هاي مرتبط

6- بررسي گزارشهاي واصله و تهيه و تنظيم گزارشات و ارسال و ارائه آن به مقام مافوق

7- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

اداره فني جنگلداري و جنگل كاري

شرح وظايف :

1- توليد نهال :

در اين استان دو نهالستان به نامهاي چهارتخته ( 5 كيلو متري شهركرد ) و  نهالستان لردگان (واقع در شهرستان لردگان ) وجود دارد كهساليانه با توجه به نيازهاي اداره كل  و متقاضيان  بخش دولتي  و خوصي  بيش از 1/5 ميليون نهال از انواع گگونه هاي مثمر و غير مثمر قبيل گرد ، بادام ، توت ، سنجد ، افرا ، بان گنجشك ، كاج تهران ، سرو خمهه اي ، سرو ره اي و ير مي نمايد .

2-مور جنگل كاري :

- حفاظت و نگهداري و مراقبت در امور طرحهاي جنگلداري و سنواتي طبق طرحهاي مصوبه و توسعه آنها و واكاري در قسمتهاي مورد لزوم جنگل كاري شده .

- تهيه طرحهاي جنگل كاري و پاركهاي جنگلي و اجراي آنها جهت بخشهاي حقيقي يا حقوقي با هدف بهره برداري و يا فضاي سبز و تفرجگاه

- واگذاري عرصه هاي منابع ملي به متقاضيان جهت جنگل كاري با گونه گردو ، بادام ( طرحهاي مشاركت مردمي ) كه در اين راستا ضمن

 واگذاري زمين به متقاضيان ، نهال بصورت رايگان در اختيار متقاضيان قرار داده خواهد شد كه پس از تصويب طرح مجري جهت در سافت وام از

 طريق تبصره 3 به بانك معرفي مي شود .

3- تهيه طرحهاي جنگلداري و اجراي آنها

- تهيه طرحهاي جنگلداري و اجراي آنها

- حفاظت و نگهداري و مراقبت از جنگلهاي طبيعي در قالب طرح مصوبه و خارج از طرح در سطح استان با هماهنگي واحدهاي منابع طبيعي در شهرستانها

- عمليات احيا در نقاط باز جنگلها با انتقال و كشت نهال مناسب و يا بوسيله كاشت مستقيم بذر در عرصه هاي باز

 

- جنگلها

شرح وظايف اداره امور اداري و پشتيباني

1- تقسيم كار ، هدايت و رهبري و كنترل و نظارت بر كاركنان تحت سرپرستي

2- اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام كار

3- شركت در جلسات و مطالعه قوانين و مقررات و پيش بيني امكانات مورد نياز

4- ايجاد هماهنگي و تماس با مسؤلين و تأئيد و امضاء اسناد مدارك

5- نظارت بر چگونگي اجراي وظايف پرسنل تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي بين آنها

6- كنترل و نظارت بر حسن اجراي قوانين ، بخشنامه ها ، آئين نامه ها و ظوابط اجرايي

7- نظارت در تهيه آمار پرسنلي و پيش بيني ملزمات اداري

8- نظارت بر امر حضور غياب كاركنان

9- نظارت بر ارزشيابي سالانه كاركنان تحت سرپرستي

10- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

شرح وظايف كارگزين 

1- همكاري با كارگزين مسؤل به منظور صدور احكام ارتقاء انتقال ، مأمور به خدمت و ...

2- تهيه پي نويس نامه هاي اداري

3- تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مورد نياز سازمان مطبوع

4- تشكيل و كنترل اوليه افراد هنگام استخدام برابر آئين نامه ها و مقررات اداري

5- كنترل حضور و غياب ، مرخصي هاي پرسنل ، بررسي دادخواستهاي پرسنل از قبيل وام ، بيمه ، بازنشستگي ، تحصيل و غيره

6- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

 

 شرح وظايف پست سازماني رئيس اداره حفاظت و حمايت

1- مطالعه و بررسيروشهاي مؤثر و پيشرفته براي حفاظت و حمايت از عرصه هاي منابع طبيعي

2- سازماندهي و ايجاد هماهنگي فيمابين اداره حفاظت و حمايت و ساير ادارات ستادي و اجرايي استان به منظور انجام امور محوله

3- هماهنگ نمودن برنامه هاي اجرايي حفاظت و حمايت از عرصه هاي منابع طبيعي در جهت سياستهاي اجرايي سازمان مطبوع

4- تهيه طرحهاي توجيهي و تفضيلي اجرايي براي حفاظت و حمايت از عرصه هاي منابع طبيعي

5- رعايت دقيق آئين نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملهاي اجرايي صادره در حوزه وظايف نظارت بر حسن اجراي آنها

6- تهيه و تدوين برنامه هاي مناسب در قالب سياستهاي كلان حفاظتي و حمايتي بمنظور مشخص ساختن نقش كليه دستگاههاي اجرايي اعم از لشكري و كشوري استاني جهت جلوگيري و برخورد با عوامل تخريب

7- برآورد اعتبارات لازم جهت اجرايي نمودن طرحهاي حفاظت و حمايت  و تهيه طرح  توزيع بودجه  ساليانه براساس اهداف و سياستهاي حائز اولويت

8- ساماندهي و سازماندهي نيروهاي حفاظت و حمايت در جهت تجهيز و بهينه سازي ساختار آنها

9- جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به تخريب و عوامل آن جهت تشخيص مناطق بحراني و برنامه ريزي و مقابله با عوامل تخريب

10- برنامه ريزي در جهت به كار گيري قابليتها و توانمنديهاي درون بخشي و برون بخشي در امر حفاظت و حمايت

11- انجام گشت و مراقبت در حوزه استحفاظي استان و تهيه گزارش و صورتمجلس و ارائه به مافوق

12- ارتقاء كمي و كيفي امور وربوط

13- شركت در جلسات و گردهمايي هاي مربوط به امور حفاظتي و حمايتي

14- شركت در برنامه ها و دورهاي آموزشي و ترويجي جهت ارتقاي دانش فني

15- جمعبندي و ارسال گزارشات موردي و دوره اي ( ماهيانه ، فصلي ، نيم فصل ، ساليانه و ... )‌

16- پيگيري و تعقيب چگونگي اجراي احكام صادره در خصوص تخلفات

17- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

 شرح وظايف رئيس اداره مرتع

1- مطالعه و همكاري در برنامه ريزي دوره اي احيا و اصلاح مراتع و انجام امور طرح در برنامه ساليانه مرتع

2- تنظيم برنامه هاي مميزي و تهيه طرحهاي مرتع داري و پروژه هاي اجرايي

3- نظارت بر اقدامات هيأتهاي مميزي بر اساس دستورالعمل ابلاغي

4- شركت در كميسيون بند 42 و دستورالعمل مميزي در كميسيون بند 49

5- برنامه ريزي كار و هدايت كارشناسان تحت سرپرستي

6- مطالعه و بررسي راههاي مطلوب عمليات نظارتي و اجرايي و اصلاح و تصويب طرحهاي مرتع داري

7- بررسي و اعلام نيازهاي تحقيقاتي بخش مرتع در استان

8- تنظيم برنامه هاي نظارت بر اجراي طرحهاي مرتع داري و واگذاري طرحهاي مربوطه به بخش خصوصي

9- دريافت گزارشات كارشناسان بخش و درخواستها و شكايت بهره برداران و بررسي و پيگيري آنها

10- برنامه ريزي و پيگيري جهت بيمه مراتع و تعاوني هاي مرتع داري

11- تهيه و تنظيم آمارها و اطلاعات مورد نياز و ارسال گزارشات مربوطه به مقام فوق

12- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

 اداره بهره برداري

شرح وظابف :

1- شناسايي پتانسيل هاي موجود استعداد بالغوه بهره برداري ار محصولات فرعي جنگل و مرتع در سطح استان . در سطح استان سقز، كتيرا ، گزانگبين و باريچه در سطح وسيع برداشت مي شود .

2- تعيين اولويتهاي بهره برداري  با در نظر  گرفتن حق  اولويت به روستائيان و عشاير  محلي  و تعاوني بهره برداري و شوراهاي اسلامي وشناسايي بهره برداران سنتي و هدايت آنها در جهت بهره برداري فني و صحيح

3- تهيه طرحهاي بهره برداري با ماحوظ داشتن حفاظت  از منابع طبيعي  با  مشاركت مردم و مسائل اشتغال زايي و كسب درآمد ارزي براي دولت و بالا رفتن درآمد روستائيان و عشاير

4- نظارت دقيق بر عمليات بهره برداري و همچنين نظارت بر عمليات بهره برداري و همچنين نظارت بر اجراي تعهدات احيايي بهره برداري

5- صدور پروانه حمل براي محصولات جنگل و مرتع در شهرستانها و مركز استان به منظور كنترل ميزان برداشت و حمل محصولات فرعي

6- اجاره عرصه هاي واجد محصولات فرعي از جمله سقز ، كتيرا، گزانگبين و غيره

7- صدور پروانه بهره برداري از محصولات جنگل و مرتع و انعقاد قرارداد با پيمانكاران

8- بررسي استعلامات بهره برداري ارمعادن شن ، سنگ ، آهك ، ماسه و گچ كه از دفتر فني استانداري به اداره كل مي رسد و بازديد از

اراضي مورد استعلام توسط كارشناسان استان در شهرستانها و تهيه پاسخ لازم

9- بازديد از معادن به منظور بهره برداري از مناطقي كه اداره كل معادن و فلزات و اداره صنايع استعلام مي نمايند و اخذ تعهدات لازم را بهره برداري و تهيه پاسخ و ارسال به اداره كل معادن

10- نظارت بر امور فروش مواد بازداشتي بر اساس تعرفه نرخ ( ذغال ، چوب ، هيزم ، كرفس )

اداره فني و مهندسي

شرح وظايف :

1- نقشه برداري منابع ملي و اراضي مرزوعي و مستحدثات و غيره از پلاكهاي موجود به منظور تهيه برگ تشخيص موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري ( ماده 3 قانون حفاظت از ذخاير جنگلي كشور )

2- تفكيك مستثنيات و منابع ملي پلاكها با توجه به تشخيص كارشناسان ارائه دهنده و نقشه بردار

3- تفكيك نهايي با توجه به قطعيت يافتن آگهي و يا رأي كميسيون ماده 56 و يا ماده واحده ( اراضي اختلافي موضوع ماده 56 )

4- تهيه كالك نقشه از اوريجينال نقشه ها و تهيه اوزاليد مربوط و يا بايگلاني آن

5- اعزام ققشه ردار به همراه كارشناس به منظور بزدي از اراضي جهت جراي ماده 13 ببه همراه كارشاس و نقش بردر بت در اجراي  پروژه تفكيك مستثنيات انجام زير پروژه هاي ذيل به عهده اداره فني مهندسي مي باشد :

1- نقشه برداري ماده 2

2- موزائيك كردن نقشه ها

3- نقشه برداري مواد 13-39

4- اصلاح و بازنگري نقشه هاي سنواتي همچنين نقشه برداري از اراضي و هماهنگي و نظارت اجراي پروژه هاي ساختماني به عهده اداره مهندسي مي باشد .

اداره حقوقي 

رئوس فعاليتهاي اين بخش عبارتند از :

 1- دفاع مطلق در مقابل معترضين به عرصه هاي ملي در محاكم قضايي اعم از ديوانعالي كشور و ديوان عالي عدالت اداري

2- طرح دعاوي در دادسراهاي عمومي و انقلاب در محاكم قضايي عليه متجاوزين به عرصه هاي ملي اعم از تصرفات غير قانوني ، چراي غيرمجاز ، حمل چوب و هيزم جنگلي و حمل ذغال مستحصله از درختان جنگلي

3- پي گيري نسبت به اقداماتي كه جنبه حقوقي داشتته و مستلزم دفاع از اداره كل منابع طبيعي باشد

4- ركت در جلسات و كميسيونهاي فرعي و اصلي اداره كل در راستاي انجام اعمال قانون مندانه

5-  حمايت از همكاران بنا بر موارد اتفاقي در محاكم قضايي و انتظامي

6- تنظيم لوايح و مكاتبات متناسب با نياز اداره كل ممنابع طبييعيي

7- بعضاَ پاسخگويي به شكايات واصله به اداره كل منابع طبيعي

8- راهنمايي و ارشاد مراجعه كنندگاان در خصوص وانين حاكم بر منابع طبيعي در راستاي حفاظت از عرصه هاي ملي

9- پاسخ به استعلامات ارسالي از محاكم قضايي و انتظامي و همچنين مراجع ذيصلاح قانوني

10- شركت در جلسات معاينه محلي و اجراي قرارهااي كارشناسي

11- پي گيري نسبت به اجراي حكامي كه مراحل قطعيتت را طي نموده اند

12- همكاري با سازمان بازرسي كل كشور و ادارات تابعه در راستاي اثبات واقعيت و حقايق

 

شرح وظايف رئيس اداره امور مالي

1- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه و صحت و سلامت آنها

2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر ، اطلاعات و نرم افزارهاي مالي

3- نگهداري و تحويل وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

4- نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور

5- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

 شرح وظايف رئيس اداره آموزش و ترويج و مشاركت مردمي

1- مطالعه و برنامه ريزي به منظور تهيه و تدوين نيازهاي آموزشي كاركنان ، مجريان ، و بهره برداران

2- برنامه ريزي جهت اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز مجريان و بهره برداران

3- برنامه ريزي به منظور صدور گواهي آموزشي فراگيران مجري و بهره بردار

4- برآورد بودجه آموزشي ساليانه

5- برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي دوره آموزشي كاركنان و مجريان طبق سرفصلهاي معين شده

6- برنامه ريزي و نظارت بر آزمونها

7- برنامه ريزي جهت تهيه وسايل كمك آموزشي

8- برنامه ريزي جهت تجهيز كتابخانه

9- برنامه ريزي در تكميل پرونده آموزشي به منظور صدور حكم مأموريت آموزشي كاركنان

10 - هماهنگي و همكاري و ارتباط با دفتر آموزش به منظور اجراي سياست سازمان

11- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

 شرح وظايف معاون فني 

1- مطالعه و بررسي برنامه ريزي جهت تبيين نياز ها و تهيه  طرحهاي شناسايي و مطالعاتي منابع طبيعي در زمينه هاي جنگل ، مرتع ، بيابان

2- تعيين و برآورد اعتبارات طرحهاي اجرايي

3- برنامه ريزي جهت تدوين برنامه هاي 5 ساله توسعه منابع طبيعي استان در قالب اهداف شرح خدمات و اعتبارات

4- اعمال مديريت بر كميته فني اداره كل

5- مطالعه و بررسي و برنامه ريزي و نظارت و تصويب و اجراي طرحهاي جنگلداري ، مرتع داري و بيابان زدايي

6- نظارت بر هسته نظارت و ارزشيابي عملكرد اداره كل منابع طبيعي

7- نظارت بر عملكرد اجرايي ادارات زير مجموعه

8- مطالعه و برنامه ريزي در راستاي تدوين سياستهاي اجرايي واحدهاي فني اداره كل

9- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

 شرح وظايف كارشناس مسؤل روابط عمومي

1- نظارت و كنترل كليه فعاليتهاي كارشناسي و كمك كارشناسي روابط عمومي در سطح استان و ارائه گزارش

2- تنظيم و ارائه برنامه ساليانه امور ارتباطات ، تبليغات ، انتشارات ، افكار سنجي و ...

3- بهزه مند از نظرات كارشناسي و كمك كارشناسي براي مشاركت ، بهينه سازي و تسريع در پيگيري امور محوله

4- برنامه ريزي و پيگيري تهيه و چاپ مواد انتشاراتي مورد نياز از قبيل كتاب، پوستر ، بروشور ، تراكت و ...

5- پيش بيني برآورد نيازها و اقدامات بر اساس برنامه ساليانه

6- مطالعه مداوم در وظايف به منظور بهينه سازي و ارتقاء كيفيت فعاليتها

7- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

 شرح وظايف كارشناس مسؤل حراست

1- مديريت در امر حفاظت از اسناد و مدارك و اماكن و محيط هاي تحت پوشش

2- تأمين و انجام اموري كه مربوط به مشاغل حساس مي باشد

3- بررسي و اعمال نظر در خصوص صلاحيت همكاران

4- مديريت در امر حفاظت فيزيكي و رسيدگي به شكايات مربوطه

5- تأمين امنيت محيط و محيطهاي تحت پوشش با تدابير لازم

 6- بازرسي از واحدهاي تحت پوشش جهت شناسايي مشكلات و معضلات

7- شناسايي و كنترل عوامل مشكوك و پيشگيري هر گونه نارضايتيدر محيط

8- اطلاع رساني لازم براي دستگاه و بالاخص مديريت محيط

9- نظارت بر انجام كليه امور مربوط به حفاظت پرسنلي

10- ارائه مشاوره هاي لازم در حيطه وظايف حراست براي مديريت دستگاه

11- انجام ساير امور طبق دستور وقام ومافوق

 شرح وظايف رئيس منابع طبيعي شهرستان

1- شركت در اجراء مقررات ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و ساير كميسيونهايي كه برابر قانون به عهده اداره منابع

 طبيعي شهرستان مي باشد نظير كميسيون ماده 34 طرح طوبي

2- حفظ و حراست از جنگلها و مراتع و پاركها و تفرجگاههاي جنگلي موجود در حوزه استحفاظي

3- نظارت بر حسن اجراي طرحهاي جنگل كاري و توليد بذور ، نهال ، مرتعداري ، تثبيت شن و بهرهبرداري

4- تهيه و تنظيم برنامه ها و پروژه هاي لازم متناسب با حوزه استحفاظي و پيگيري و تصويب و تأمين اعتبار لازم

5- پيگيري اجراي مقررات 13 و 39 در خصوص صدور سند و مالكيت اراضي ملي از طريق اداره ثبت اسناد

6- جمع آوري اطلاعات لازم و آمارهاي مورد نياز در خصوص طرحهاي موجود در شهرستان پيگيري صدور پروانه چراي دام از طريق مميزي و

 تنسيق مراتع و قوانين و مقررات

7- ساماندهي نيروهاو امكانات اداره در راستاي وظايف محوله و كنترل و نظارت بر حسن انجام وظايف افراد ايجاد هماهنگي پرسنل اداره

8- شركت در جلسات مسؤلين شهرستان ، شوراي اداري ، شوراي كشاورزي و شوراي هماهنگي جهاد كشاورزي

9- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق

 اهداف و وظايف اداره فني حفاظت و حمايت استان

1- تحقق بخشيدن به اهداف سازمان شامل : حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي استان

2- حفظ حقوق و اعمال حاكميت دولت بر عرصه هاي ملي و منابع طبيعي استان

3- كنترل عوامل تخريب و كمك به توسعه پايدار منابع طبيعي

4- اعمال اصول حفاظتي در طرح هاي اجرايي

5- استفاده از فن آوريهاي نوين در امر حفاظت ،اطفاء حريق ، مبارزه با آفات بيماريها و ...

6- شناسايي وضعيت استعداد منابع طبيعي و تهيه نقشه هاي حفاظتي استان

7- انجام مطالعات طرح جامع حفاظت استان

8- جلب مشاركت مردم و دستگاههاي دولتي و غير دولتي

چاپ | ارسال به ديگران  |