پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره استعداد يابي وبهره برداري اراضي
پیام روز
بازدید روز : 36004
بازدید کل : 3277456
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1400 ساعت 11:7
نظرسنجی
سايت حاضر را چگونه مي بينيد؟
اداره استعداد يابي وبهره برداري اراضي

ممنوعيت و محدوديت هاي قانوني  واگذاري اراضي منابع ملي

باستناد ماده 3 دستورالعمل اصلاحي واگذاري اراضي ملي به شماره 2626/20 مورخ 3/2/87 كليه اراضي منابع ملي و دولتي در حيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت كليه ضوابط مربوطه قابل واگذاري به واجدين شرايط مي باشد مگر در موارد زير كه واگذاري آن مطلقاً ممنوع مي باشد.
الف) جنگل ها و بيشه هاي طبيعي
ب) مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيأت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است.
ج) نهالستان هاي عمومي
د) پارك هاي جنگلي و جنگل هاي دست كاشت عمومي
هـ) حريم قانوني تأسيسات دولتي
و) راههاي مسير ايل كوچ نشين ها و حريم مربوطه به آن ها
همچنين واگذاري اراضي چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست مصوب 228/3/53 ممنوع مي باشد.
باستناد تبصره يك ماده 4 دستورالعمل اصلاحي واگذاري اراضي ملي به شماره 2626/20 مورخ 3/2/787 در اجراي مقررات صرفاً آن قسمت از اراضي ملي كه ماده 13 آئين نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگل ها و نيز ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع نسبت به آن ها اجرا شده و همچنين اراضي دولتي كه داراي سند مالكيت يا صورت مجلس تفكيك مي باشد واگذار خواهد شد به استناد تبصره 2
ماده 4 دستورالعمل اصلاحي پروانه چرا (پروانه بهره برداري) مرتع باستناد تبصره يك ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات ملي دولت مدارك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره برداري با رعايت حقوق دارندگان ذيحق پروانه چرا براساس آئين نامه اجرائي شماره 33639/ت2694 هـ مورخ 13/8/82 هيأت محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن و دستورالعمل هاي مربوطه خواهد بود و اداره كل منابع طبيعي مكلف است پس از تعيين تكليف دارندگان ذيحق پروانه چرا اراضي آزاد شده را به مديريت امور اراضي تخصيص بدهد.

چاپ | ارسال به ديگران  |