پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - خدمات به ارباب رجوع
پیام روز
بازدید روز : 37441
بازدید کل : 3277533
آخرین بروزرسانی:
4 بهمن 1400 ساعت 11:7
نظرسنجی
سايت حاضر را چگونه مي بينيد؟
خدمات به ارباب رجوع
  • مميزي مراتع و صدور پروانه چراي دام
1- تعيين مراتع مورد مميزي توسط اداره كل منابع طبيعي
2- بررسي سوابق پلاك هاي مورد آگهي (سوابق اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري و ماده 2 حفظ ذخائر جنگلي، سوابق مميزي قبلي مرتع و. . .)
3- صدور آگهي مميزي مراتع مورد نظر به طريق مقتضي از قبيل رسانه‌هاي گروهي، صدا و سيما، نيروي انتظامي، شوراي اسلامي و راه‌هاي قانوني ديگر
4- تشكيل هيئت مميزي شهرستان با صدور ابلاغ توسط مدير كل منابع طبيعي استان
5- عزيمت هيئت مميزي مراتع به مناطق مورد نظر و شناسائي دامداران ذيحق و تكميل نمودن فرم‌هاي مربوطه و اخذ مدارك از دامداران (فرم هاي شش گانه)
6- تنظيم شناشنامه مرتع (توسط اداره منابع طبيعي شهرستان)
7- تشكيل پرونده مميزي پلاك مربوطه و ارسال پرونده به استان (اداره مرتع)
8- بررسي درخواست‌ها و فرم‌هاي موضوع بند 5 همين فرم توسط هيات، ضمن مطالعه پرونده و تكميل مدارك به روش‌هاي مرسوم توسط هيات مميزي اداره كل و اتخاذ تصميم 
9- عودت پرونده به شهرستان جهت رفع اشكال
10- ارسال پرونده رفع اشكال شده از شهرستان به اداره مرتع
11- بررسي مجدد پرونده در اداره مرتع
12- در صورت عدم وجود اشكال، ارسال پرونده به مديريت جهت امضاء
13- امضا پروانه توسط مدير كل
14- ارسال پرونده مميزي مرتع (شامل پروانه چراهاي امضاء شده و ساير اوراق و مدارك ) از اداره مرتع به شهرستان
15- امضاء پشت پروانه‌هاي چرا (نسخه هاي دوم بايگاني) توسط دامدار و تحويل نسخه اصلي پروانه چرا به دامدار
16- ارسال پرونده كامل مميزي مرتع (شامل نسخه‌هاي بايگاني امضاء شده توسط دامدار و ساير اوراق و مدارك) به اداره مرتع

 مدت زمان انجام كار در صورتي كه در برنامه مميزي باشد طبق بند 42 دستور‌العمل مميزي مرتع 1/10/81 و تبصره هاي ذيل آن صورت مي‌گيرد.

  • تهيه طرح مرتعداري
1- اخذ درخواست تهيه طرح مرتعداري از دامداران ذيحق كه قبلاً مميزي مراتع در مورد آنها صورت گرفته است.
2- شناسائي محدوده مورد نظر براساس نقشه هاي اجراي ماده 2
3- تهيه طرح براساس شرح خدمات ارسالي از دفتر فني مرتع سازمان
4- ارسال پيش نويس اصلاح شده از شهرستان به اداره مرتع
5- ارسال پيش نويس از اداره مرتع به كميته فني
6- مطالعه طرح در كميته فني و عودت به اداره مرتع
7- اصلاح پيش نويس توسط تهيه كننده و عودت به اداره مرتع
8- ارسال پيش نويس از اداره مرتع به كميته فني جهت تصويب
9- ارائه پيش نويس در كميته فني و تصويب طرح و عودت به ا داره مرتع
10- ارسال پيش نويس جهت تايپ و صحافي
11- ارسال كتابچه مصوب و تايپ و صحافي شده به شهرستان جهت عقد قرارداد واگذاري
12- انعقاد قرارداد واگذاري طرح در دفاتر رسمي
13- اجراي طرح قرارداد بسته شده توسط شهرستان
مدت زمان انجام كار براي متقاضيان تهيه طرح مرتعداري از مرحله تقاضا تا اجراي طرح حدوداً 290-230 روز مي‌باشد. لازم به ذكر است تهيه طرح توسط مجريان و بهره برداران نيز مي‌تواند انجام شود كه در اين صورت زمان كمتري در نظر گرفته مي‌شود.

  • اجراي پروژه هاي تبديل ديمزارهاي كم بازده يا رها شده
 اين پروژه در ديمزارهايي كه جزو مستثنيات مردم تلقي شده و از شمول اطلاق منابع طبيعي خارج هستند، اجرا مي شود. بنابراين در زمره ي پروژه هاي احياء منابع طبيعي تلقي نمي گردد. اين نوع زمين ها كه به ديمزارهاي كم بازده مشهور مي باشند پيشتر براي توليد گندم يا جو ديم مورد استفاده قرار مي گرفتند كه به دليل شيوه كشت، اندك اندك و در گذر زمان از حاصلخيزي آنها كاسته شده، به گونه اي كه ديگر هزينه هاي كاشت، داشت و برداشت، بيشتر از درآمد يا توليد مورد انتظارشان شده و در نتيجه كشاورزان، آنها را بدون بهره گيري به حال خود رها نموده اند.
از سوي ديگر چون اين زمين ها بيشتر در بخش هاي پرشيب قرار دارند، بكارگيري ماشين آلات كشاورزي در آنها به آساني امكان پذير نيست.
هدف از اجراي پروژه هاي تبديل ديمزارهاي كم بازده، پوشاندن اين گونه زمين ها با گياهان چند ساله علوفه اي مانند يونجه، اسپرس و ماشك است به طوري كه در اثر اجراي آن:
1- زمين از گياهان چند ساله اي كه موجب حفاظت خاك و آب خواهد شد، پوشيده مي شود.
2- از زمين هايي كه به دليل رها شدن، هيچ گونه بهره اي از آن ها بدست نمي آيد، علوفه توليد مي شود.
3- حاصلخيزي زمين به دليل وجود گره هاي پايدار كننده ازت در خاك در ريشه گياهان خانواده پروانه آسايان افزايش خواهد يافت.

شيوه كار:
براي انجام اين كار، نخست اداره هاي كل منابع طبيعي استان ها ديمزارهاي رها شده ي واقع در عرصه مورد مديريت خود را كه:
1- بالاي 1800 متر قرار داشته
2- بارندگي محيط آنها بالاي 300 ميليمتر در سال بوده
3- و بخشي از بارندگي شان به صورت برف است
شناسائي كرده و براي اجراي پروژه، با مالكان آنها وارد گفتگو مي شوند. پس از پذيرش مالكان، طي قراردادي، ديمزارهاي مورد نظر به زير اجراي پروژه در خواهد آمد. در اوايل انقلاب، براي تشويق?? مالكان، تمامي هزينه هاي خريد نهاده ها، آماده كردن زمين و كاشت به وسيله سرجنگلداري‌هاي كل وقت تامين مي شد. اما در حال حاضر براي افزايش همياري مالكان، هر اداره كل منابع طبيعي به اقتضاي شرايط موجود در استان، بخشي از هزينه هاي اجراي پروژه شامل تهيه بذر ( و احتمالاً كود) را برعهده گرفته و بخش ديگر شامل شخم و آماده سازي زمين كاشت و نگاهداري را بر عهده مالك مي گذارد. در استان زنجان ابتدا تامين بذر نيز بر عهده ي مالك بوده و پس از اجراي پروژه، اداره كل منابع طبيعي نسبت به باز گردندان بهاي بذر و كود مصرف شده اقدام مي نمايد.
پروژه هاي ديگر مانند كودپاشي، ذخيره نزولات، تامين آب آشاميدني دام و ... درچهارچوب طرح هاي مرتعداري واگذار شده و به هزينه خود مجري و با استفاده از وام هاي اعطايي به مجريان طرح ها و تحت نظارت ناظر طرح اجرا مي شوند.

  • رسيدگي به اعتراضات واصله به اجراي مقررات ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي در كميسيون ماده واحد اراضي اختلافي
الف) مدارك لازم:
1- درخواست معترض
2- تكميل و تسليم فرم هاي مربوط به همراه گواهي ملي بودن اراضي مورد اعتراض و گواهي خارج از محدوده قانوني شهر
3- مستندات و اسناد مالكيت اراضي مورد اعتراض
4- ارائه نقشه مقياس دار از محل مورد اعتراض
1- ارائه اراضي مورد اعتراض در طبيعت


ب) گردش اجمالي كار:

1- بررسي درخواست توسط مسئول دبيرخانه
2- ثبت در دفتر اعتراضات و يا ابلاغ به ذينفع جهت رفع نقص
3- جانمائي نقشه معترض بر روي نقشه اجراي مقررات قانوني ملي شدن
4- قرار گرفتن در نوبت رسيدگي
5- طرح پرونده در موعد مقرر در هيات ماده واحده
6- ارائه و بازديد  اراضي در طبيعت توسط معترض و اعضا كميسيون
7- تكميل فرم اعلام نظر كارشناسان و قاضي هيات در محل
8- انشا و صدور راي توسط قاضي هيات
9- ابلاغ راي توسط دبير كميسيون ماده واحده به معترض و واحدهاي ذيربط
10- اقدامات بعدي در خصوص اعلام نظر اداره كل (كميته فني) در خصوص قبول راي يا ابلاع به استان جهت تنظيم درخواست

  • صدور مجوز بهره‌برداري از معادن و انعقاد قراردادهاي طرح‌هاي بهره‌برداري و كشت و توسعه گياهان دارويي و صنعتي و تكثير بذور در استان‌ها
مراحل انجام كار صدور مجوز بهره‌برداري از معادن و انعقاد قراردادهاي طرح‌هاي بهره‌برداري و كشت و توسعه گياهان دارويي و صنعتي و تكثير بذور مربوطه به شرح زير است: 
1- درخواست كتبي متقاضي
2- ارائه نامه يا استعلام از سازمان‌ها،‌ ادارات، شركت‌ها
3- ارائه طرح
4- بازديد كارشناس
5- اظهار نظر واحد شهرستان
6- تشكيل پرونده
7- اخذ تعهدات لازم
8- پرداخت بهره مالكانه
9- صدور مجوز
10- معرفي جهت اخذ تسهيلات

  • خدمات ادارات حفاظت و حمايت در استان‌ها
جهت حفاظت و حمايت از عرصه‌هاي منابع طبيعي اقدامات زير صورت مي‌گيرد.
1- تامين و تجهيز نيروي حفاظتي


2- ايجاد و گسترش شبكه راديويي بي سيم و پيگيري بهره وري مطلوب از شبكه
3- پيگري ، تامين و جايگزيني سوخت هاي مناسب در مناطق جنگلي و تغيير الگوي مصرف سوخت
4- پيشگيري و اطفاء حريق جنگل‌ها و مراتع
5- پيش آگاهي و كنترل آفات و امراض جنگلي و مرتعي
6- احداث، تكميل و مرمت ساختمان‌هاي حفاظتي
7- تهيه تجهيزات و ماشين آلات اطفاء حريق
8- ايجاد كمربند حفاظتي
9- مشاركت عمومي در امر حفاظت

  • مراحل انجام كار فعاليت‌هاي اداره مميزي اراضي

    پس از مراجعه، پرونده در اداره توسط يكي از كارشناسان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و چنانچه موضوع در اداره مميزي اراضي قابل رسيدگي باشد اقدامات لازم از طريق اداره مميزي اراضي بعمل مي‌آيد و در صورت نياز موضوع از طريق شهرستان پيگيري مي‌شود و بلافاصله نامه به شهرستان جهت بررسي ارسال مي‌گردد و پس از حصول نتيجه از شهرستان، از طريق مميزي پاسخ لازم به متقاضي يا استعلام كننده داده خواهد شد.

  • مراحل انجام كار مميزي مراتع
چاپ | ارسال به ديگران  |